بهار قرآن
39 بازدید
تاریخ ارائه : 7/11/2013 10:57:00 AM
موضوع: تفسیر

ماه، ماه خداست، ماه مبارک و ماه قرآن

در چنین ماهی کل قرآن کریم بر قلب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نازل شد؛ اگر چه آغاز نزول آن در شب بعثت بوده است.

به هر حال ماه مبارک رمضان را بهار قرآن نامیده اند که ثواب قرائت هر آیه از آن معادل قرائت کل قرآن در ماه های دیگر است، پس بکوشیم از این همه نعمت و نفحات الهی که وزیدن گرفته است کمال استفاده را نموده، مهمان خوبی برای حضرت دوست باشیم.

ماه رمضان:

ماهی که خواب آن عبادت است؛

نفس کشیدن آن نوعی تسبیح خداست؛

دعاها مستجاب است؛

عبادت ها مقبول است؛

ماه برکت؛

ماه رحمت؛

ماه مغفرت.