روزهای ماندگار
43 بازدید
تاریخ ارائه : 1/18/2014 4:36:00 PM
موضوع: سایر

یکی ازچیزهای که درزندگی انسان ثاثیر زیادی دارد، روزهای است که پشت سرگذاشته ایم وبا مرور آنها زندگی آینده خود را برنامه ریزی میکنیم، وهرکس درخاطرات خودش روزهای شیرینی داشته که برای خودش سرنوشت ساز و ماندگاراست .

روزهای ماندگار برای بنده روزهای جنگ است وخاطرات  نه چندان شیرین آن روزهاست که قطره

ای از اقیانوس را دراینجا می آورم، امید است  که مورد رضایت خداوند وشهدای عزیزمان باشد.

عملیات والفجر 8 منطلقه فاو، هواپیماهای عراقی بالای سر ما می گشتند پشت تیربار نشسته بودم  ونیروهای  را که به خط به طرف می آمدند تیراندازی می کردم، ناگهان یکی از هواپیماها به سرعت پایین آمد و با صدای وحشتناکی یک بمب انداخت به طوری که رفت زیر سنگری که تیربار بود وبنده نشسته بودم ،گونیهای خاک پایین ریخت ومن هم با گونیها ازخاکریز پایین افتادم  منتظر انفجار1 2 3 خبری نشد، یعنی بمب منفجر نشد ،بلند شدم تیربار را بردارم برگردم  بالای خاکریز، از لوله تیربار گرفتم اینقدر داغ بود کف دستم کاملا سوخت، به خودم نیاوردم رفتم بالا، مدتی گذشت عراقیها که فکر میکردند با آتش بارانی که  چند ساعت پیش کرده بودند کسی باقی نمانده، دست ازپا درازتر وبا مقاومت جانانه  یک گروهان  نیرو  برگشتند و رفتند . این عیدی ایام  سال تحویل 1365بود ،یاد وخاطره شهدای والفجر8 زنده وگرامی باد ،هدیه به روحشان صلوات.

                                                                                       طلبه جانباز مجتبی حداد